KLAUZULE INFORMACYJNE

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNE O PRZETWARZNIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PLASTMER SP. Z O.O. SP.K.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679  z  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –dalej RODO−informujemy, że:

 

I Administrator danych 

Administratorem danych osobowych decydującym o celach i sposobie przetwarzania danych jest: PLASTMER SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w   Smolcu przy ul. Łazienkowej 1, 55-080 Kąty Wrocławskie.

W sprawach związanych z przewarzaniem danych osobowych oraz realizację praw osób, których dane dotyczą należy się kontaktować poprzez adres e-mail: rodo@plastmer.com.pl 

 

II Gromadzenie, przetwarzanie oraz korzystanie z danych osobowych

Sposób i zakres gromadzenia danych osobowych, zależy od celu dla którego dane zostały zebrane oraz podstawy prawnej ich przetwarzania.

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach i w odniesieniu do następujących podstaw prawnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt. a-c,f RODO):

 • zawarcia i wykonania poszczególnych zleceń w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • wykonania obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingu realizowanego za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych,  w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 • Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

Przekazane dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorom przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.

 

IV Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Z zachowaniem gwarancji bezpieczeństwa danych możemy przekazać dane osobowe innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze,
 • innym administratorom, np. kurierom.
 • organom uprawnionym na mocy nadrzędnych przepisów prawa, jeśli wykażą interes prawny w dostępie do tych danych osobowych.

Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO. 

Podmioty, którym udostępniane są dane mogą z nich korzystać w sposób i w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego przez Administratora. Ponadto Administrator współpracuje z doradcami, którzy powinni przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator zawiera umowy powierzenia danych z poszczególnymi podmiotami określające warunki korzystania przez nich z danych osobowych.

 

V Dane osobowe w mediach społecznościowych

Administrator dostarcza treści poprzez media społecznościowe takie jak: Facebook. Korzystając z poszczególnych mediów społecznościowych, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez te podmioty odbywa się na warunkach określonych przez ich właścicieli, poza kontrolą Administratora.

 

VI Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia poufności danych Administrator wdrożył procedury, rozwiązania organizacyjne i techniczne umożliwiające dostęp do danych osobom upoważnionym, które przetwarzają je w związku z powierzonymi zadaniami. Podejmowane są działania niezbędne, by także podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane na zlecenie Administratora.

 

VII Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

Każda osoba, której dane osobowe posiada Administrator, ma prawo dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, sprostowania danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać tylko z przepisów.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, każda osoba, której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator zobowiązany jest  do zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem danych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku chęci realizacji tych praw należy wysłać maila na adres rodo@plastmer.com.pl 

Każda osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.

 

VIII Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

MONITORING WIZYJNY

ADMINISTRATOR PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH:

PLASTMER SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w   Smolcu przy ul. Łazienkowej 1, 55-080 Kąty Wrocławskie.

W sprawach związanych z przewarzaniem danych osobowych oraz realizację praw osób, których dane dotyczą należy się kontaktować poprzez adres e-mail: rodo@plastmer.com.pl

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO:

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu kontroli produkcji,  ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje oraz bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO, jako prawnie uzasadniony interes administratora. A także na podstawie art. 222 ustawy Kodeks pracy. 

 

JAKI JEST OBSZAR MONITOROWANIA:

Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar produkcyjno-magazynowy, brama wjazdowa na teren zakładu, główna brama rozładunkowa ora budynek administracyjny 0 hol oraz pomieszczenie socjalne.

 

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU WOBEC ADMINISTRATORA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH:

 Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do: 

 1. informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu;
 2. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 3. prawo do żądania anonimizacji wizerunku i/lub usunięcia swoich danych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANE OSOBOWYCH Z SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO:

Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jeśli wykażą interes prawny w dostępie do danych zarejestrowanych poprzez system monitoringu wizyjnego co wiąże się z obowiązkiem do udostępnienia przez administratora. Ponadto odbiorcami mogą być podmioty świadczące usługi ochroniarskie na zasadzie usług zleconych i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych – art. 28 RODO.

 

OKRES PRZECHOWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO:

Zapis z monitoringu przechowywany jest:

 1. przez 14 dni od daty dokonania zapisu,
 2. w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu Administrator zabezpiecza nagranie bądź jego fragment, a termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

DO REKRUTACJI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych decydującym o celach i sposobie przetwarzania danych jest PLASTMER SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w   Smolcu przy ul. Łazienkowej 1, 55-080 Kąty Wrocławskie.

W sprawach związanych z przewarzaniem danych osobowych oraz realizację praw osób, których dane dotyczą należy się kontaktować poprzez adres e-mail: rodo@plastmer.com.pl 

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji i podjęcia działań zmierzających do wyłonienia kandydata do pracy i zawarcia z wybranym kandydatem umowy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

a) w odniesieniu do katalogu danych zawartych w art. 22Kodeksu Pracy – ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, zgodnie z 6 ust. 1 lit. b) RODO

b) w odniesieniu do dodatkowych danych – wyrażona przez Panią /Pana zgoda – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 

3. Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa jest obligatoryjne, co oznacza, że ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procedury rekrutacji.

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych dodatkowych danych, innych niż wymagane przepisami prawa, konieczna jest Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, z zastrzeżeniem, iż na dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana jeszcze odrębna zgoda. Jeśli zatem nie wyraża Pani/Pan zgody na przetwarzanie przez administratora dodatkowych danych w tym danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO, innych niż wymagane przepisami prawa, prosimy nie umieszczać ich w dokumentach aplikacyjnych. Administrator informuje, iż zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

4. Dane zgromadzone administrator będzie przechowywał do chwili zakończenia procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie będą one niezwłocznie usuwane.

W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika Administratora co wiąże się z możliwością pozyskania przez administratora dodatkowych danych osobowych wynikających z innych dalszych przepisów prawa.

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje określone przez przepisy prawa, jeśli wykażą interes prawny w dostępie do tych danych oraz podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane np.: teleinformatyczne, hostingowe;

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. Ma Pani/Pan też prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku danych przetwarzanych na jej podstawie, co nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem. W przypadku udzielenia zgody dla kilku celów, ma Pani/Pan prawo wycofać każdą zgodę osobno.

W celu zgłoszenia realizacji swoich praw należy kontaktować się na dane wskazane w pkt. 1 niniejszej klauzuli informacyjnej. O realizację swoich praw można też wnieść żądanie w formie ustnej do Administratora.

Administrator zrealizuje przysługujące osobie, której dane dotyczą prawa w zależności od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych i w odniesieniu do innych przesłanek RODO lub ciążących obowiązków prawnych wynikający
z odrębnych przepisów krajowych zwalniających Administratora z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca żądanie otrzyma pisemną lub elektroniczną informację o powodach niezrealizowania przysługującego jej prawa.

 

7. Osobie, której dane dotyczą w związku z niezgodnym przetwarzaniem jej danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dane kontaktowe do UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail kancelria@uodo.gov.plinfolinia 606-950-000].

 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza EOG lub instytucji międzynarodowych w związku
z prowadzonym procesem rekrutacji przez Administratora. 

 

9. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą profilowane i decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.